Boeren met passie voor de natuur

De Agrarische Natuur Coöperatie (ANC) Westergo ondersteunt boeren die de bedrijfsvoering richten op een  natuurinclusieve landbouw en willen werken aan een duurzaam landschap met een rijke biodiversiteit. De uitvoering van het ANLB (Agrarisch Natuur- en Landschap Beheer) is de basis van onze organisatieopzet.

Wij willen bijdragen aan een landbouw die primair ecologische processen benut voor een verantwoorde agrarische bedrijfsvoering.’ Wij vinden een goede samenwerking tussen boer en relevante samenwerkingspartners onontbeerlijk voor realisatie daarvan. Het organiseren van, en uitvoering geven aan, succesvol Greidefûgelbehear en het leefgebied natte dooradering zijn de belangrijkste taken.

Onze doelen

Westergo-weidevogel-21543_

Sterke mozaieken

Het gebiedsplan sluit aan op aanwezigheid en concentratie van vogels en op natuurlijke omstandigheden van aanwezigheid van voedsel en gewenste vegetatie.

Westergo-Uit_het_ei_4-6-19_01

Predatie inperken

Het verminderen van de predatie, en het voorkomen van predatie waardoor de overleving van kuikens wordt vergroot.

Westergo_1490

Water en voedsel

Vernatting en meer biodiversiteit zijn nodig voor het bieden van een gezonde leefomgeving van de vogels.

Westergo-116507_

Vliegvlug, Last minute

Met flexibel beheer ervoor zorgen dat de kuikens voldoende gelegenheid krijgen om het stadium van vliegvlug te bereiken.

Actueel

erfsessie

Uitnodiging Erfsessie: Meer natuurinclusieve melkveehouderij; lit sjen dat it kin!

Ecoregelingen en landbouwtransitie Het komende decennium is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het decennium van herstel van ecosystemen én...
contractsverlenging

Contractverlenging ANLB 2021-2022

Beheercontract Westergo [13962] Per 31-12-2021 eindigen alle raamcontracten voor het ANLb tussen de beheerdeelnemers en ANC Westergo. Om in de...
logo's

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân

  Begin 2020 is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. Een samenwerkingsband tussen de zeven Friese Agrarische Collectieven...