Nieuws

Uitnodiging Erfsessie: Meer natuurinclusieve melkveehouderij; lit sjen dat it kin!

Ecoregelingen en landbouwtransitie Het komende decennium is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het decennium van herstel van ecosystemen én...

Contractverlenging ANLB 2021-2022

Beheercontract Westergo [13962] Per 31-12-2021 eindigen alle raamcontracten voor het ANLb tussen de beheerdeelnemers en ANC Westergo. Om in de...

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân

  Begin 2020 is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. Een samenwerkingsband tussen de zeven Friese Agrarische Collectieven...

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 3: Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte dooradering

Inrichtingsmaatregel Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte dooradering Geografisch criterium  Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte...

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 4: Aanleg en herstel drenkpoelen in kleigebied

Inrichtingsmaatregel Aanleg en herstel drenkpoelen in kleigebied   Geografisch criterium Kweldervlakte, kwelderwal, oude zeepolders, jonge zeekleipolders zoals aangegeven op de...

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 7: Herstel sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen i.c.m. herstel kruinigheid en terp

Inrichtingsmaatregel:  Herstel sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen i.c.m. herstel kruinigheid en terp.   Geografisch criterium Kwelderwallen zoals...

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 11: Herstel elzensingels in het kleigebied

Inrichtingsmaatregel  Herstel elzensingels in het kleigebied   Geografisch criterium het kleigebied Ligging op Kwelderwal zoals aangegeven op de Landschapstypenkaart voorzover...

FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 12: Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers

Inrichtingsmaatregel  Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers   Geografisch criterium Alleen in leefgebied open grasland zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan...

Melding ecologisch slootschonen

Vergeet niet aan uw gebiedsregisseur te melden dat de sloten geschoond zijn!

De boer op!!

Op 22 September zijn de leerlingen van Aerses (voorheen Nordwin College) Sneek klas 3 op (veld) bezoek geweest bij Maatschap...

Ecologisch slootschonen in de spotlights

Het ecologisch slootschonen en de inzet van een baggerpomp, heeft de laatste periode veel aandacht gekregen. Hieronder een aantal linkjes...

Fauna schade wel melden!

Bij de onderbouwing van de noodzaak van predatiebeheer maar ook bij het beperken van schade aan gewassen, constateren we regelmatig...

Weidevogels in Friesland – Jaarbericht BFVW 

Lees hier het jaarbericht 2021 BFVW: Weidevogels in Friesland BFVW_jaarbericht2021 DEF[13551]    

Vacature Voorzitter

Het bestuur van het Collectief ANC Westergo is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het doel is om de functie...

Nieuwsbericht ecologisch slootschonen

Beste leden, In de komende weken zullen de meeste sloten worden geschoond. Van oudsher worden de taluds en de sloot...

ANLB en GLB

De uitwerking van het nieuwe GLB is volop aan de gang. In boerentaal betekent het dat er nog veel onduidelijk...

Algemene Ledenvergadering 23 september 2021

Het bestuur van ANC Westergo nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering op donderdag 23 september om 20.00...

Voortgang POP 3 subsidie NPI

Voortgang POP 3 subsidie NPI 2019 De regeling NPI 2019 voor het verbeteren van de leefgebieden weidevogels loopt tot 31-12-2021....

Bericht van de schouwcommissie: ecologisch slootschonen.

Bij de uitvoering van het pakket ecologisch slootschonen worden ieder jaar veel fouten gemaakt. De schouwcommissie heeft ieder jaar veel...

Melden ecologisch slootschonen

Voor de deelnemers aan het het beheer binnen de natte dooradering, is het weer tijd de uitgevoerde werkzaamheden te melden...

Baggerpomp beschikbaar binnen Natte Dooradering

ANC Westergo heeft het ANLB-beheer in het leefgebied Natte Dooradering gericht op het verbeteren van de leefomgeving van soorten zoals...

Noch steeds skriezepiken yn it lân. 

Yn de plasdrassen wêr't no noch wetter stiet, sa as by Bruinsma te Lollum, Nijdam te Wommels en Skrok fan...

Demo- & Kennissessies Ecologisch slootschonen in september

8 september Veenwouden ’s avonds: 19.30 – 22.00 14 september It Heidenskip ’s middags: 13.30 – 16.00 15 september Terwispel...

Kenniscaroussel natuurinclusieve landbouw

Al veel Friese boeren zetten stappen op weg naar een natuurinclusieve landbouw (NIL). We weten inmiddels dat de weg hiernaartoe...