Nieuws

Friese Vrijwilligersdagen Natuur op 2, 3 en 4 september

Friese Vrijwilligersdag Natuur op 2, 3 en 4 september. Geef je nog snel op voor een (of meer) activiteiten!  ...
Lees verder

Nieuwe ANLB krijgt vorm

In de afgelopen maanden is er, voornamelijk vanuit BoerenNatuur, stapsgewijs informatie beschikbaar gekomen omtrent wijzigingen in de beheerpakketten en -tarieven....
Lees verder

ANLB vanaf 2023

Op de website van ANC Westergo gaan we op de hoogte houden van de implementatie van het nieuwe ANLb wat...
Lees verder

Excursie Nordwin Sneek bij familie van Os te Hommerts

Op 29 juni vlak voordat de vakantie begon kwam klas 3 van het Aeres VMBO Sneek uit Sneek op excursie...
Lees verder

Onderzoek steenmarter.

Afgelopen jaren is er onderzoek gestart op de steenmarter. Daar waar de steenmarter een groot aandeel had in predatie, konden...
Lees verder

Frysk FûgelFestijn

Op de tweede zaterdag in september organiseert de BFVW het Frysk FûgelFestijn. Deze dag bestaat uit een mix van een...
Lees verder

Argustelling: twee bedreigde soorten volgen

n de afgelopen jaren zijn verschillende leden van de agrarische collectieven in Fryslân enthousiast bezig geweest met de Argustelling. De...
Lees verder

Kenniscarrousel: ûnder de streep

Klik hier om je aan te melden Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseert Living Lab Fryslân i.s.m. de Landbouw Adviespool van 9.00 – 14.30 uur een...
Lees verder

UITNODIGING Eiwitrijke gewassen telen met aandacht voor een gezonde bodem

Projectgroep 'Eiwit út it Stienser Aldlân' heeft een tweetal proeven aangelegd met eiwitrijke gewassen. Het betreft veldbonen, luzerne en soedangras...
Lees verder

Terugkijken Webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’

Op 12 juli vond het webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’ plaats met meer dan 200 kijkers. Na...
Lees verder

Link webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’ ter vervangingvan de bijeenkomsten in Tytsjerk en Raerd

Beste deelnemer, geïnteresseerde,     Graag je aandacht voor de volgende mededeling.   De bijeenkomsten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid...
Lees verder

Van de voorzitter  

Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk zijn terechte benamingen voor de plannen, die de regering vorige week heeft gepresenteerd om de stikstof- problematiek...
Lees verder

Toeslag voor ruige mest beschikbaar in nazomer + Meldingsformulier

Meldingsformulier-Ruige-Mest-2022 Ruige stalmest heeft onder andere via het bevorderen van het bodemleven, een gunstig effect op de foerageermogelijkheden van weidevogels....
Lees verder

Weidevogelseizoen 2022 positief verlopen

Het broedsucces van onze weidevogels in 2021 was mede door het extreem late voorjaar, opperbest. In onze beleving niet te...
Lees verder

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân: Doe mee!

Wilt u meer doen aan biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen voor bijvoorbeeld waterberging en CO2-opslag rond uw erf? Kijk dan op...
Lees verder

Machtiging Raadplegen percelen

Handleiding-machtiging Uw natuurvereniging heeft  perceelgegevens nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Daarom ver verzoek aan iedere deelnemer om op de...
Lees verder

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de 7 agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op...
Lees verder

ANLb 2023

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de...
Lees verder

Veldbijeenkomst Rûge dong

In samenwerking met Grutsk op ús Greidefûgels organiseert Living Lab Fryslân op dinsdagmiddag 24 mei a.s. in Baaium een veldbijeenkomst...
Lees verder

Van de schouwcommissie:

Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2 De schouw én de NVWA-controles zijn weer gestart. In deze nieuwsbrief aandacht voor de kruidenrijke grasranden.  Waar wordt op...
Lees verder

Online bijeenkomst kuikenoverleving 31 mei

Wat zijn kritische momenten voor kuikens gedurende het weidevogelseizon en welke factoren hebben hier invloed op? Dit komt aan bod...
Lees verder

 Open Dag Dairy Campus 1 juni

Woensdag 1 juni 2022 wordt een open dag  georganiseerd op Dairy Campus in Leeuwarden, geheel in het teken van precisielandbouw...
Lees verder

Kleine moeite: ’s nachts de kat binnen

Het is een kleine moeite om weidevogelkuikens te beschermen: ’s nachts de kat binnenhouden. Geef haar wat eten en doe...
Lees verder

Hoe zou uw weidevogelbeheer er uit zien zonder de inzet van nazorgers?

Met deze vraag proberen wij u even bewust te laten zijn van het belang van de inzet van nazorgers op...
Lees verder