Baggerpomp beschikbaar binnen Natte Dooradering

ANC Westergo heeft het ANLB-beheer in het leefgebied Natte Dooradering gericht op het verbeteren van de leefomgeving van soorten zoals bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en heikikker. Deze soorten zijn afhankelijk van ecologisch gezonde sloten. Die kenmerken zich door een flinke waterdiepte, helder water, variatie in ondergedoken, drijvende en opgaande planten in het water en langs de oever en bloeiende slootkanten.
Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van deze omstandigheden en daarmee de agrarische biodiversiteit vergroten.

Zo zorgen onbemeste Kruidenrijke Graslandranden voor bloeiende graslandranden en taluds en een afname van de uitspoeling van meststoffen naar het oppervlakte water. Door toepassing van het pakket Ecologisch slootschonen worden sloten gefaseerd geschoond en blijven er stukken slootvegetatie staan waar kleine vissen tussen kunnen schuilen tegen grotere roofvissen zoals snoeken.
In 2019 heeft ANC Westergo een nieuwe maatregel toegevoegd: baggeren met een baggerpomp.

Baggeren…
Door afbraak van organisch materiaal ontstaat een laag bagger. Een dikke laag bagger en weinig water is nadelig voor een gezond slootmilieu. Dit komt doordat er voor de afbraak van plantenresten zuurstof nodig is. Als er weinig water boven de bodem staat, verdwijnt de zuurstof al gauw uit dat laagje water, wordt dat troebel en verslechteren daarmee de leefomstandigheden voor planten en dieren.
Door actief te baggeren kan afname van het zuurstofgehalte worden voorkomen.
Bij het gangbare baggeren wordt de bagger door een kraan met een schepbak in een dikke laag op de kant gezet. Alle waterplanten en bijna alle bodemleven wordt dan in één keer op het droge gezet.

…met de baggerpomp
Door de toepassing van een baggerpomp worden niet alleen de grasmat maar ook planten en dieren in het water meer ontzien. Daarbij wordt de bagger met slootwater opgezogen en vervolgens met kracht gelijkmatig over het aangrenzende weiland gespoten. Afhankelijk van de wind kan de bagger 30 tot 60 meter ver worden gespoten. De baggerspecie hoeft dan niet opgeruimd te worden en dient als meststof voor het gras op het perceel.

Tijdens het baggerspuiten dient er voldoende water in de sloot aanwezig te zijn zodat vissen tijdig weg kunnen zwemmen of zich tussen de oeverbegroeiing kunnen verschuilen. Te smalle sloten kunnen niet met deze machine worden gebaggerd omdat dan alle vissen op het land terecht zouden komen.
Het baggeren met de baggerpomp hoeft geen jaarlijkse maatregel te zijn maar kan eens in de paar jaar worden uitgevoerd. De meest geschikte periode is juli of augustus. Ook bij toepassing van de baggerpomp wordt onvermijdelijk een deel van het dierenleven in de sloot weggezogen. Om het effect hiervan te verkleinen, moet het baggeren gefaseerd worden uitgevoerd. De sloten worden daarbij in de lengterichting voor de helft gebaggerd. Daarbij moet zo mogelijk worden voorkomen dat er in de richting van een doodlopend slooteinde wordt gebaggerd omdat de vissen dan niet kunnen ontkomen. De andere helft van de sloot kan één of twee jaar later worden gedaan.

ANC Westergo wil bij alle sloten waarop het beheerpakket Ecologisch Slootschonen wordt toegepast, deze maatregel  graag inzetten. Ieder jaar een deel.
Het inzetten van de baggerpomp is evenwel geheel vrijwillig en niet verplicht.

Vanwege de specifieke eisen die worden gesteld aan het type baggerpomp, de fasering van het werk op polderniveau en de specifieke instructies aan de loonwerker, treedt ANC Westergo op als opdrachtgever aan een loonwerker en draagt dus ook de kosten. De loonwerker krijgt de opdracht om rechtstreeks contact met de deelnemers op te nemen en stemt dan af of, hoe en wanneer er kan worden gebaggerd.  De loonwerker die hier voor beschikbaar is betreft Durk Breeuwsma van Agrarisch Loonbedrijf D. Breeuwsma uit Oudega W.