Beamkappery/snoeiery!

In oardel jier lynt hat de ANV Greidhoeke in oanfraach dien om vervelende struukjes,boskjes en beammen op te romje litten. Dit koe no barre. Spytig genoach koe dit net yn de wintermoannen barre, dit yn ferban mei de bakken rein die we han ha. Derom besluten om dit te dwaan nei de earste snee, sadat de kraan, vrachtauto en skredder maklik it fjild yn koene. Alforens it project ha we ha we de fugelhokjes foar it briedseizoen fuort helle en plaatst by de buorlju. Ek ha we camera’s setten op rommelbultsjes foar it gefol der in bergein a.d. yn siet te brieden. Uteinlyk ha we alle eine nesten noch op snort alvorens en besparje kinnen. En de alderleatste twa wetterwiilgen ha we stean litte matten om us freonen fan de KLM net te storen tiidens it brieden. Wy kin werom sjen op in pracht risseltaat(sjoch de foto’s hjir under). Ek de gearwurking tusken boeren, fugelwachters, buorlju run sa mooi as wat. En net te ferjitten de utfierders Ruurd Visser fan Easterein (boom- en- bostechniek Visser) en Jakob Boer, de kraanmachinist.

Groetnis

Gerard van Asselt