Ecologisch slootschonen

De tijd van het ecologisch slootschonen is weer aangebroken. Omdat we merken dat de uitvoering niet altijd vlekkeloos verloopt willen we het pakket nogmaals onder de aandacht brengen.

Op onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven wat de werkwijze van ecologisch slootschonen is.

Ecologisch slootschonen wordt gedaan om vissen en andere diersoorten in het water de gelegenheid te geven om te ontsnappen en te voorkomen dat ze tussen de slootvegetatie raken en op de wal terechtkomen. We willen u vragen zich te houden aan de voorwaarden zoals ze hieronder staan.

L12. Duurzaam slootbeheer

b) ecologisch slootschonen, 25 tot 75 % van het leefgebied is geschoond. Vergoeding: € 0,10 per m1

Beschrijving
Afhankelijk van hun breedte, diepte en profiel kunnen sloten van belang zijn voor soorten als
krabbenscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote modderkruiper en bittervoorn. Naast de
minimumeisen die het waterschap stelt aan het onderhoud van sloten (de Keur) kan zorgvuldig en
gefaseerd beheer van de sloot de ecologische waarde ervan versterken.

Beheereisen

 • Pakket b: minimaal 25 % tot maximaal 75 % van de beheereenheid is geschoond en/of gemaaid en
  maaiafval is verwijderd.

Aanvullende beheervoorschriften

 • Het slootvuil wordt afgevoerd of verwerkt op het naastgelegen perceel d.m.v. bijvoorbeeld
  een wallenfrees.
 •  Indien de Keur dit toestaat blijft een deel van de slootbegroeiing tijdens het slootschonen
  staan (afhankelijk van de Keur maximaal 25 % van de begroeiing).
 • Bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een ecoreiniger. Andere
  slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel inclusief de
  wortels van waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt.
 • Het slootschonen en de afvoer of verwerking van slootvuil vindt plaats van 15 juni tot 1
  december.

Meldingen

 • Uitgevoerd beheer m.b.t. baggeren, schonen en/of maaien melden bij RvO binnen 14
  kalenderdagen na uitvoering.