Werkbezoek KBF aan Workumerwaard

Ieder jaar nodigt het KBF de gedeputeerde, statenleden, it wetterskip, gemeenten en andere belangrijke gebiedspartijen uit voor een werkbezoek om actuele ANLB zaken met elkaar te delen en te bespreken. Vanwege corona kon het vorig jaar niet. Nu gelukkig wel weer.

Dit jaar georganiseerd bij het Collectief Súdwestkust, waar het gezelschap werd verwelkomd in de werkloods van It Fryske Gea op de Workumer Waard.

De Workumer Waard is bij uitstek geschikt als weidevogelgebied. Tegelijkertijd is het ook een belangrijke verblijfplaats voor de ganzen. Helemaal ideaal is de combinatie niet. De kaalslag die de ganzen achterlaten bieden geen beschutting voor de uitkomende kuikens. Vooral de achterliggende droge jaren kwam dat versterkt naar voren. Dit jaar ziet het er vanwege voldoende regen weer beter uit.

Water, nog meer samenwerking van partijen, en een beter georganiseerde predatieaanpak werden nader toegelicht.

Met name op het gebied van predatie is het zoeken naar een nieuwe betere aanpak. Daarvoor wordt een pilot opgezet. Doel is om het gebied predatieluw te houden, zodat de weidevogelstand kan herstellen. De afgelopen jaren ligt het BTS namelijk ver beneden het gewenste niveau, en vindt dus verdere afname van de populatie plaats.

Gedeputeerde Hoogland is bij de opzet van de pilot betrokken en wil zich er voor inzetten. Hij beklemtoonde nadrukkelijk dat het inzet van meerdere partijen behoeft, en dat er  met harde concrete gegevens moet kunnen worden gewerkt.

Het waterplan voor de waard is eveneens in een vergevorderd stadium. Ook daarvoor geldt dat er breed draagvlak voor nodig is en dat de kosten-batenanalyse nog concreter moet worden.

Na de toelichting en reacties werd het werkbezoek afgesloten met een rondrit door de waard. Volop tijd om met elkaar te spreken en vooral van de prachtige ( weidevogels) natuur te genieten.