Bericht afsprakenkader akker- en weidevogels

In november hebben wij als belangenorganisaties voor de land- en tuinbouw in Fryslân een zogenoemd afsprakenkader akker- en weidevogels ondertekend en aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het ontzien van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land. Wij, (de 11 partijen) staan voor de gemaakte afspraken uit het Afsprakenkader Zorgplicht weide- en akkervogels, ook vanuit de wetenschap dat de agrarische gemeenschap het welbevinden van de akker- en weidevogels een warm hart toedraagt.  De vogels zijn voor ons het teken dat het voorjaar begint en ons land leeft. Ze horen bij ons boerenbedrijf.

Vanuit het afsprakenkader geldt als uitgangspunt dat alle boeren in Fryslân zich zullen inzetten om alle agrarische activiteiten, waarbij de weide- en akkervogels moeten worden gespaard, in redelijkheid en naar beste vermogen in de praktijk uit te voeren. Het gaat hierbij om landbewerkingen welke door de boer, of in opdracht van hen, worden uitgevoerd.

Dit maakt dat de landbouwwerkzaamheden gepaard moeten gaan met aandacht, zorg en bescherming in situaties waar akker- weidevogels, kuikens, nesten, rustplaatsen en/of eieren aanwezig zijn.

Het afsprakenkader akker en weidevogels is ondertekend door: Agractie, AJF, DDB, Fries Grondbezit, FBBF, FDF, Grondig, LTO Noord, NAV, NMV en KBF. Genoemde partijen nemen onder andere middels dit bericht op zich, om u als praktiserend agrariër te informeren over de mogelijkheden om actief  aandacht te hebben voor akker- en weidevogels op uw landerijen. Dit laatste gaat in de vorm van tips en algemene adviezen welke onder meer in nauwe samenspraak met “Grutsk op us greidefûgels” worden gedeeld. Wij ondersteunen u hiermee in de uitoefening van de wettelijke zorgplicht, de wijze waarop u hier invulling aan geeft is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Vanuit de 11 partijen wordt wel benadrukt dat collega’s die zich in hun doen en laten distantiëren van de uitgangspunten van het afsprakenkader, de sector in een verkeerd daglicht stellen.

Een eerste tip die wij vandaag meegeven heeft betrekking op nestpannen. Melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en vogelwachten kunnen vanaf heden nestpannen bestellen. Deze nestpannen kan een boer gebruiken met het sleepslangen. Vaak in overleg met de lokale vogelwacht. Via de link https://grutskopusgreidefugels.nl/nestpannen-2022-beschikbaar/ is nader informatie te vinden.