Budget beschikbaar voor nieuwe dammen 

Begin 2020 is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart in samenwerking met zeven collectieven en landschapsbeheer Friesland. Eén van de maatregelen is de aanleg van (grotere) duikers onder dammen, waardoor er betere vismigratie mogelijk is en het leefgebied voor vissen wordt vergroot in het achterland.

Binnen het project ‘herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân’ is budget beschikbaar gesteld, om zelf als boer een dam tot 10 meter te realiseren.

 

Deelnemers binnen het collectief Westergo, die in het leefgebied van de ’natte dooradering’ percelen hebben, komen hiervoor in aanmerking. Dit betekent dat boeren uit ANV Tusken Marren en Fearten én ANV Bosk en Greide hiervoor in aanmerking kunnen komen.

 

Voorwaarden:

  • Het gaat om aanleg van nieuwe duikers met een diameter tussen de Ø 50 en 70 cm.
  • Vervanging van bestaande (kleine) duikers < Ø 30 cm.
  • Tenminste 2/3 deel ligt onder waterspiegel, uitgaande van het ter plaatse geldende winterpeil van Wetterskip Fryslân.
  • Hoofdwatergangen zijn uitgesloten.
  • Gewenste locatie wordt voorgelegd aan collectief Westergo.
  • materieel word geleverd, realisatie eigen verantwoordelijkheid.

 

Bij interesse neem contact op via info@ancwestergo.nl om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 

Financiering Het project “Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân”, ook wel bekend onder de term HAC-F, is een project waarin in samenwerking met de zeven Friese collectieven en Landschapsbeheer Friesland wordt gewerkt aan het herstellen van het agrarische cultuurlandschap in de provincie. Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3), uit ELPFO (“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”) en door de Provincie Fryslân. Voor het realiseren van het project is een subsidie van 1,66 miljoen beschikbaar gesteld.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_nl