De Steenmarter

Sinds december 2022 heeft de Provincie Fryslân een ontheffing verleend aan de FBE (Faunabeheereenheid Fryslân) voor het vangen en doden van de steenmarter, ter bescherming van weidevogelnesten en hun jongen in 21 weidevogelgebieden. Deze ontheffing is afgegeven voor de periode van 1 december tot 1 juli, voor de jaren 2022 tot 2027. Maar om deze ontheffing voor elkaar te krijgen in deze gebieden zijn er vooraf heel wat inspanningen verricht door vrijwilligers in het veld. Nesten van de 4 hoofdsoorten werden gemonitord door bevlogen vogelwachters, jagers en andere vrijwilligers. Mochten vervolgens de camerabeelden uitwijzen dat er in een gebied meer dan 25% van de gevolgde nesten gepredeerd werden door de steenmarter, dan kon er een ontheffing aangevraagd worden bij de PF. Om uiteindelijk een ontheffing te krijgen moesten de aangewezen gebieden wel voldoen aan enkele voorwaarden waarbij het met name belangrijk was dat het gebied op orde was en dus geschikt is voor weidevogels.

Het gebied ‘runom Skrok en Skrins’ was binnen Westergo het eerste gebied waar begonnen is met het vangen en doden van steenmarters. In de jaren daarna is het vanggebied uitgebreid naar zowat heel NCB (Natuerkooperaasjebaarderadiel), een gedeelte van ANV de Greidhoeke, maar ook bij ANV Tusken Marren en Fearten wordt al flink opgeruimd.

En met succes! De gebieden waar we met een team van enthousiaste uitvoerders, jagers, vrijwilligers en andere betrokkenen, de boel predatievrij houden, worden al meerdere jaren achtereen goede broedresultaten behaald. De BTS-cijfers liegen er niet om! Natuurlijk vliegt er wel eens een wezel of hermelijn door de landerijen maar het feit is wel dat, daar waar we actief aan predatiebeheer doen, er meer nesten uitkomen en kuikens vliegvlug zien worden! Het afgelopen jaar zijn er verspreid over de gebieden 26 steenmarters opgeruimd. Op het moment dat u de nieuwsbrief leest, staan de vangkooien alweer op scherp en zijn de vrijwilligers al weer los, daar waar het mag.

U kunt zelf als beheerder ook al veel doen om het voor steenmarters en ander ongedierte ongeschikt te maken. Denk dan aan het verwijderen van rietkragen, snoeien van bosjes, opruimen van hekkelbulten maar ook rommelhoekjes op uw boerenerf verwijderen kan al helpen bij het ongeschikt maken voor predatoren.

2024 staat al voor de deur dus laten we er weer een mooi jaar van maken!