Deelnemers gezocht voor project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’

Oude agrarische cultuurlandschappen en de daarin voorkomende landschapselementen vertellen de geschiedenis van een streek. Historische landschapselementen vormen daarnaast al eeuwenlang de levensaders voor natuur op het platteland. Dergelijke elementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en een inspiratiebron voor natuurvriendelijke oplossingen op het gebied van waterberging en CO2-opslag. Ze kunnen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Om die combinatie van redenen werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de Friese agrarische collectieven aan het herstel van oude cultuurlandschappen en landschapselementen.

Voor het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’ zijn 12 maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. Mensen die mee willen doen hoeven niet per se lid van een agrarisch collectief te zijn. Voor meer informatie over de maatregelen of om een aanmelding in gang te zetten kunnen geïnteresseerden terecht op de uitgebreide webpagina [https://arcg.is/1avKjT] die Landschapsbeheer Friesland voor dit project heeft vervaardigd.

Historische cultuurlandschappen
In een cultuurlandschap – een door de mens aangelegd landschap – is er altijd een relatie geweest tussen de bodem, de waterstand en het type landschapselement. De identiteit die historische generaties aan onze Friese cultuurlandschappen hebben meegegeven is gebaseerd op deze samenhang. Bij de herstel- en aanlegwerkzaamheden wordt hier rekening mee gehouden. De maatregelen zijn daarom gebonden aan een aantal (geografische) selectiecriteria.

Maatregelen
Deelnemers kunnen onder andere meedoen aan herstel van biodiverse akkerelementen in de Noordelijke Kleischil of Zuidoost-Friesland. Daarnaast kunnen mensen zich bijvoorbeeld aanmelden voor de volgende maatregelen: herstel van historische (boeren)erven, aanleg of herstel van drenkpoelen, herstel van historische waterlopen en het herintroduceren van cultuurlandschappelijke begreppeling (idealiter in combinatie met bolle graslandakkers en kruidenrijk grasland). Ook wordt in sommige regio’s gewerkt aan herstel en aanleg van houtige elementen zoals elzensingels en houtwallen.
Financiering

Project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’ wordt voor 50% gefinancierd door Provincie Fryslân en 50% door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO – POP3). POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. Het totale subsidiebedrag bedraagt €3,32 miljoen.
Informatie

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de webpagina van dit project  [https://arcg.is/1avKjT] of op de website van Landschapsbeheer Friesland. Daar zijn ook de contactgegevens van de betrokken projectleden te vinden.