Doe mee aan bodem experimenten

Oproep bodemexperimenten kleischil7397

Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid en de bodemdiversiteit te verbeteren!

Laat ons weten waarmee je wilt experimenteren!

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over het toepassen van nieuwe methoden? Dan is dit je kans! Laat ons weten waarmee je wilt experimenten om te ervaren hoe de bodemweerbaarheid (biologie, fysisch en nutriënten) verandert en wat het effect is op de opbrengst en kwaliteit van een gewas.

Meld je aan als je, samen met een aantal collega boeren, een experiment wilt uitvoeren om te ervaren hoe de bodem weerbaarder wordt door:
• Soort en gebruik groenbemesters, ook de winter over of in rustjaar voor de bodemgezondheid
• Oplossen en of tegengaan van bodemverdichting
• Niet kerende grondbewerking
• Minder chemische gewasbescherming – meer groene gewasbescherming
• Toepassing van organische mest in plaats van kunstmest
• Vaste rijpaden
• Verruiming bouwplan
• Strokenteelt
• Tegengaan afspoeling en inspoelen chemische middelen

Er is ruimte voor 6 experimenten. Rondom een experiment wordt een groep met collega-boeren gevormd. Experimenten sluiten aan bij het streefbeeld en actieplan voor de Kleischil. De looptijd is
maximaal drie jaar. Mocht je mee willen doen, laat dan weten op welke bodemgerelateerde thema’s je ervaring wilt opdoen (maximaal 1 A4).

Voorwaarden:
• Je bent akkerbouwer of melkveehouder in de Fries/Groningse Kleischil (zie ook de afbeelding onderaan);
• Je wilt de bodemgezondheid c.q. -kwaliteit en de biodiversiteit verbeteren;
• Je wilt je ervaringen delen met (een groep) collega’s en kennis delen over een weerbaarder
bodem, bijvoorbeeld door een velddemo;
• Je wilt meewerken aan een stuk monitoring.

Je krijgt ondersteuning voor:
• Het opstellen van een plan van aanpak voor uitvoering van het experiment;
• Begeleiding bij het experiment (opzet, uitvoering, monitoring);
• Vergoeding van “extra” kosten;
• Begeleiding gesprekken met groepen collega’s;
• Ondersteuning bij de organisatie van veldbijeenkomsten;
• Verslaglegging;
• Winterbijeenkomsten in themagroepen om informatie te delen.

Leernetwerk bodem
Deze winter start in de noordelijke Kleischil het Leernetwerk bodem. Dit is een initiatief vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. Het leernetwerk wil ondernemers de kans bieden om in de praktijk
ervaring met en kennis over bodembeheer, bodemkwaliteit en biodiversiteit op te doen. Boeren worden ondersteund en leren van elkaar via eigen experimenten en demonstratiepercelen. Door te zien,
ervaren, experimenteren en in de praktijk brengen van kennis en deze ook te delen wordt gewerkt aan een weerbare en vruchtbare bodem. Met de bodem als basis voor een toekomstbestendige landbouw in
de regio.

Interesse?
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Harold Martens, h.a.martens@provinciegroningen.nl of 06-31111893 (ook voor experimenten in het Friese deel van de
Kleischil). Aanmelden kan tot 15 januari a.s. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met één van de leden van het Kernteam (zie hieronder).

We hopen op een groot aantal deelnemers. Samen werken we aan een toekomstbestendige landbouw
in de Kleischil!

Het kernteam van de noordelijke Kleischil,
Corrie Terpstra, Agrarisch Collectief Waadrâne
Alma den Hertog en Gerben Stellingwerf, Collectief Midden Groningen
Berend Santema, (Agrarische natuur Coöperatie Westergo)
Lammert Westerhuis, (LTO Noord)
Mindert de Vries, (Fjildlab)
Thomas Pollema

 

Afbakening van het Kleischilgebied