Ecologisch slootschonen. 

De tijd van het ecologisch slootschonen is weer aangebroken. Omdat we merken dat de uitvoering niet altijd vlekkeloos verloopt willen we het pakket nogmaals onder de aandacht brengen.

Op onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven wat de werkwijze van ecologisch slootschonen is.

Ecologisch slootschonen wordt gedaan om vissen en andere diersoorten in het water de gelegenheid te geven om te ontsnappen en te voorkomen dat ze tussen de slootvegetatie raken en op de wal terechtkomen. We willen u vragen zich te houden aan de voorwaarden zoals ze hieronder staan.

Beschrijving
Afhankelijk van hun breedte, diepte en profiel kunnen sloten van belang zijn voor soorten als
krabbenscheer, fonteinkruid, zwanenbloem, grote modderkruiper en bittervoorn. Naast de
minimumeisen die het waterschap stelt aan het onderhoud van sloten (de Keur) kan zorgvuldig en
gefaseerd beheer van de sloot de ecologische waarde ervan versterken.

Beheereisen

 • Aanvullende voorschriften en advies
 • Pakket h.7.01: Minimaal 50% tot maximaal 75% van de sloot grenzend aan de beheereenheid wordt jaarlijks geschoond. 25% tot 50% van de slootvegetatie blijft dus staan. Door de maaikorf ruim voor de kant omhoog te halen, wordt voorkomen dat vissen tussen de maaikorf en het talud raken ingeklemd en op de kant worden gelegd. De overblijvende slootvegetatie is functioneel voor vissen, amfibieën en veel andere waterdiertjes die het gebruiken om tussen te schuilen en zich er voort te planten. Het deel dat het ene jaar blijft staan, kan het andere jaar worden geschoond. In smalle sloten kan bloksgewijs worden geschoond.
 • Pakket h.7.01: Bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een eco-reiniger. Een Hemos is niet geschikt omdat deze een te grote zuigkracht heeft en het slootleven op het perceel blaast.
 •  Pakket h.7.01: Het slootschonen wordt uitgevoerd in de periode 1 september – 1 november. Eventueel is uitloop naar 1 december mogelijk. • Pakket h.7.01: De hekkelspecie wordt niet in het talud achtergelaten maar op het betaalbare oppervlak van het perceel gelegd. Vervolgens kan het worden afgevoerd of verwerkt door middel van een wallenfrees
 •  Pakket h.7.01: Dit beheerpakket is niet mogelijk bij sloten van het waterschap waarin doorstroming cruciaal is. Dat geldt ook voor sloten die grenzen aan andere grondgebruikers waarmee het (nog) niet is gelukt om overeenstemming te bereiken over het laten staan van een deel van de slootvegetatie.
 • Aanvullende beheervoorschriften
 • Het slootvuil wordt afgevoerd of verwerkt op het naastgelegen perceel d.m.v. bijvoorbeeld
  een wallenfrees.
 • Indien de Keur dit toestaat blijft een deel van de slootbegroeiing tijdens het slootschonen
  staan (afhankelijk van de Keur maximaal 25 % van de begroeiing).
 • Bij het slootschonen wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een ecoreiniger. Andere
  slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel inclusief de
  wortels van waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt.
 • Het slootschonen en de afvoer of verwerking van slootvuil vindt plaats van 15 juni tot 1
  december.
 • Meldingen
 • Uitgevoerd beheer m.b.t. baggeren, schonen en/of maaien melden bij uw gebiedsregisseur binnen 14
  kalenderdagen na uitvoering.