FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 12: Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers

Inrichtingsmaatregel 

Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers

 

Geografisch criterium

Alleen in leefgebied open grasland zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan

 

 Definitie

Profilering overeenkomstig nog bestaande historische begreppeling of bolle grasland akkers.

In de aanvraag wordt aangegeven wat er met de vrijkomende grond gebeurt waarbij dit in ieder geval niet mag leiden tot demping van sloten of greppels elders.

 

Ranking aanmeldingen
Het collectief toetst alle aanmeldingen aan de geografische criteria. Daarnaast wordt de ecologische meerwaarde van de locatie beoordeeld door mee te wegen of er sprake is van weidevogelbeheer en/of dat er in de directe omgeving percelen zijn met een vergelijkbare inrichting. Als het herstel van cultuurlandschappelijke begreppeling wordt gecombineerd met het herstel van bolle graslandakkers, hebben deze deelnemers prioriteit.