FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 3: Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte dooradering

Inrichtingsmaatregel

Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte dooradering

Geografisch criterium  Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte dooradering

Leefgebieden open akkers en natte dooradering. Hoofdwatergangen zijn uitgesloten voor zover deze aangewezen zijn op de KRW-

Definitie

Duikers: doorsnee tussen de 50 en 70 cm waarvan tenminste 2/3 water onder de waterspiegel ligt waarbij uitgegaan wordt van het ter plaatse geldende winterpeil van Wetterskip Fryslân.

In de aanvraag wordt aangegeven wat er met de vrijkomende grond gebeurt waarbij dit in ieder geval niet mag leiden tot demping van sloten of greppels elders.