FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 4: Aanleg en herstel drenkpoelen in kleigebied

Inrichtingsmaatregel

Aanleg en herstel drenkpoelen in kleigebied

 

Geografisch criterium

Kweldervlakte, kwelderwal, oude zeepolders, jonge zeekleipolders zoals aangegeven op de Landschapstypenkaart

 

Definitie

Ligging overeenkomstig topografische of kadastrale kaart van voor 1950 of op een ruimtelijk vergelijkbare plaats.

Profiel dient tussen de 10 en 20 meter te bedragen en de dimensionering dient aan te sluiten op nog bestaande drenkpoelen.

In de aanvraag wordt aangegeven wat er met de vrijkomende grond gebeurt waarbij dit in ieder geval niet mag leiden tot demping van sloten of greppels elders.

 

Ranking aanmeldingen

Alle aanmeldingen worden getoetst aan de geografische criteria. Drenkpoelen die op een plek liggen waar in het verleden ook een (drenk)poel geweest is, krijgen voorrang. Indien er teveel aanmeldingen zijn die voldoen aan het geografisch criterium en ook een historische locatie zijn, gaat een multifunctionele functie voor: waterberging/drenkplaats, ecologie en inzet als bluswatervoorziening.