Fauna schade wel melden!

Bij de onderbouwing van de noodzaak van predatiebeheer maar ook bij het beperken van schade aan gewassen, constateren we regelmatig dat er onvoldoende gegevens zijn over aard, verspreiding en omvang van schade. Die schade is in de praktijk veel omvangrijker maar als er geen meldingen en cijfers bekend zijn, is het niet verwonderlijk dat provincies geen ontheffingen kunnen verlenen of bestaande ontheffingen met succes worden aangevochten. Met het oog hierop onderstrepen wij het belang om schadesituaties die zijn veroorzaakt door dieren, te melden bij het Landelijk Meldpunt Faunaschade. Dit kost geen geld maar wel even tijd.
Meer info: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schadecijfers/landelijk-meldpunt-faunaschade/