Grote zorgen omtrent toename predatie

Eten en gegeten hoort er in de natuur bij. Zolang dat in balans is met de reproductie, is dat niets om zorgen over te maken. De laatste jaren neemt de predatiedruk op weidevogels echter flink toe. Onze gezamenlijke inspanningen om kuikens vliegvlug te krijgen worden in toenemende mate teniet gedaan door diverse soorten predatoren. Afgelopen jaar was daarin wel een dieptepunt. De veldmuizenpiek zorgde in 2019 nog voor een opleving van het broedsucces, maar met de afname van het aantal veldmuizen schakelden de predatoren dit jaar noodgedwongen over op eieren en kuikens van weidevogels.
Diverse organisaties hebben hun zorgen dit jaar (opnieuw) aangekaart bij de provincie en Natuurcoöperatie Baarderadiel richtte een brandbrief aan de gedeputeerde. Dat heeft diverse bewegingen in gang gezet;

* De aanpak van steenmarters door ze te vangen en te doden wordt opgeschaald. De ontheffing die ANC Westergo daarvoor heeft aangevraagd voor het gebied rond Skrins en Skrok, wordt richting Burgwerd opgerekt,
* Naast de aanpak van de steenmarter loopt in het zelfde gebied inmiddels ook onderzoek naar de aanwezigheid van kleine marterachtigen zoals bunzing, hermelijn en wezel. Deze soorten lijken ook een wezenlijke rol te spelen maar zijn lastig te betrappen,
* KBF en de provincie verkennen de mogelijkheden om de uitvoering van predatiebeheer te professionaliseren,
* De provincie zal op het vlak van predatiebeheer meer haar eigen koers uitstippelen en niet met maatregelen wachten tot alle partijen in Fryslân daarmee in kunnen stemmen,
* De provincie overwoog om een nieuwe ontheffing af te geven voor het vangen van zwarte kraaien met behulp van vangkooien. Landelijke wetgeving maakt dit echter nog niet mogelijk,
*Naast deze nieuwe ontwikkelingen loopt het huidige predatiebeheer vanzelfsprekend onverminderd door. Alle jagers kunnen overdag de zwarte kraaien, vossen en verwilderde katten zonder meer afschieten. Voor de nachtelijke bestrijding van vossen met kunstlicht, heeft ANC Westergo een ontheffing aangevraagd welke in afstemming met de WBE’s door jagers wordt ingezet.

Al met al zien we dat het dossier predatiebeheer bij zowel de collectieven als de provincie steeds meer inzet en dus ook kosten vraagt. De provincie investeert inmiddels jaarlijks al tonnen in onderzoek, monitoring, advies en begeleiding bij het aanvragen van ontheffingen en in uitvoering van predatiebeheer. Onze verwachting is dat dit voorlopig zal blijven toenemen.
De realiteit zal zijn dat dit niet voor alle weidevogels op tijd zal komen. De lage aanwas van dit jaar in combinatie met de gebruikelijke sterfte, zal waarschijnlijk volgend jaar leiden tot een duidelijke afname in de aantallen broedparen. In diverse, eerder vogelrijke gebieden, zijn de weidevogels al volledig verdwenen en dat proces zal zich in andere (rand)gebieden nog wel even voort zetten. Onze inzet is er op gericht om in de robuuste perspectiefvolle weidevogelgebieden alles op alles te zetten om de weidevogels is het agrarisch landschap te behouden. Daarbij hoort een actieve predatieaanpak.