Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân: Doe mee!

Wilt u meer doen aan biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen voor bijvoorbeeld waterberging en CO2-opslag rond uw erf? Kijk dan op de storymap van het project [https://arcg.is/1zGr9y] of u in aanmerking komt voor één van de maatregelen vanuit het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap -Fryslân dat we samen met de andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) uitvoeren. Per bodemsoort, en dus per gebied, kunnen verschillende maatregelen worden uitgevoerd. Denk aan herstel van . Denk aan herstel van drenkpoelen en begreppeling en bolle graslanden. Landschapsbeheer Friesland heeft een uitgebreide storymap gemaakt met alle informatie over welke maatregel in uw gebied van toepassing is en op welke wijze het een bijdrage kan leveren aan een duurzame bedrijfsvoering. Heeft u interesse? Neem dan zo snel mogelijk contact op via info@ancwestergo.nl of 06-51328686 projectleider HacF1

*Er kunnen nog deelnemers meedoen aan de volgende maatregelen:

  • Herstel van opvaarten naar historische boerenerven
  • Herstel van sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen op kwelderwallen
  • Herstel van historische dijkbiotopen
  • Aanleg en herstel van biodiverse akkerelementen in de Noordelijke Kleischil
  • De aanleg van duikers
  • Aanleg en herstel van drenkpoelen
  • Aanleg en herstel van biodiverse akkerelementen in Zuidoost Friesland
  • Herstel van elzensingels op kleigrond
  • Alleen in de werkgebieden van Westergo en Súdwestkust is nog ruimte voor het herstel van begreppeling of bolle graslandakkers

Social media

Wilt u meer doen aan een duurzame bedrijfsvoering op en rond uw erf? Kijk dan welke maatregel van het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân u daarbij kan helpen! Kijk op de nieuwe website [https://arcg.is/1zGr9y] voor meer informatie over de randvoorwaarden en meld u snel aan.