Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân

 

Begin 2020 is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. Een samenwerkingsband tussen de zeven Friese Agrarische Collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Het project is gericht op het herstel van het agrarische cultuurlandschap in de provincie waarbij gewerkt wordt aan het terugbrengen van waardevolle landschapsstructuren, de biodiversiteit en de identiteit van het landschap.
Vanuit ANC Westergo worden onderstaande maatregelen uitgerold in het ons werkgebied:

  • Aanleg duikers in leefgebied open akkers en natte dooradering  <<<Klik hier
  • Aanleg en herstel drenkpoelen in kleigebied  <<<Klik hier 
  • Herstel sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen i.c.m. herstel kruinigheid en terp  <<<Klik hier
  • Herstel elzensingels in het kleigebied <<< Klik hier 
  • Herstel cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers. <<<Klik hier 

Deelnemen?
Mocht u interesse hebben in 1 of meerdere maatregelen kijk dan op onze website  of u aan de criteria voldoet om hier aan deel te nemen. Let ook op de kaart, de maatregelen zijn namelijk specifiek aan bepaalde gebieden toegewezen.

Financiering Het project “Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân”, ook wel bekend onder de term HAC-F, is een project waarin in samenwerking met de zeven Friese collectieven en Landschapsbeheer Friesland wordt gewerkt aan het herstellen van het agrarische cultuurlandschap in de provincie. Het project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3), uit ELPFO (“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”) en door de Provincie Fryslân. Voor het realiseren van het project is een subsidie van 1,66 miljoen beschikbaar gesteld.
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_nl