Ontwikkelingen Ver weg en Dichtbij

We leven in een turbulente tijd van vele boeren protesten in Europa. Met diverse onderwerpen voor protest zoals de CO2 uitstoot of de diesel korting dan wel het verstoren van de markt door onbedoelde import van graan.
Wat dichterbij ons ANLb-huis merken we ook dat het onrust is; zo is de financiering voor de nieuwe ANLb periode maar voor 5 jaar geregeld en niet voor 6 jaar. Verder zijn de afspraken voor de ecoregelingen niet nagekomen wegens groot succes. Dan denk ik koester dat succes; dat was toch het doel om de agrarische sector meer toekomst gerichter te laten werken. Help dan bij die transitie en kweek geen wantrouwen.

BoerenNatuur Nederland, Fryslân en Westergo
Op 15 januari presenteerde het Kollektivenberied Fryslân (KBF) in een bijeenkomst de fusie van KBF, LivingLab en Landbouw adviespool naar BoerenNatuur Fryslân in Warten. De bijeenkomst was goed bezocht door de collectieven. Er werd in sessies gekeken naar de toekomst. Ook hier zijn zorgen over de continuïteit. Vooral nu LivingLab in de constructie van BoerenNatuur Fryslân minder geld te besteden hebben voor onderzoek is zorgelijk. Verder voor de communicatie is BoerenNatuur Fryslân op het hart gedrukt niet met afkortingen te werken. BNF is dus uit de boze. Wat opviel is dat alle aanwezigen nagenoeg de zelfde zorgen maar ook passie en gedrevenheid voor de toekomst aan de dag legden. Hiermee is Boerennatuur Fryslân een stevige overleg partner bij de provincie.
Op 30 januari was er een bijeenkomst voor noord Nederland georganiseerd om kennis te maken met het nieuwe bestuur van BoerenNatuur Nederland.
De bijeenkomst vond plaats bij de Wâldpleats te Burgum. Het nieuwe bestuur presenteerde zich. Mooi was te zien dat er een goede mix was gevonden van jong en oud maar ook in achtergronden en geografie (waar komen ze vandaan). Met zo een divers bestuur zijn zij een goede gesprekspartner van LNV. Ook in deze bijeenkomst samen met Groningse en Drentse coöperaties was er genoeg ambitie naar de toekomst en ook een gezamenlijk gevoel van urgentie en doelstelling. Dat geeft ieder geval hoop voor de toekomst en vasthoudend zijn dat we met zijn allen aan een goede zaak werken.
Er is het bestuur mee gegeven de organisatie goed op orde te hebben voor de collectieven waarbij ScanGIS goed moet functioneren en toegankelijk zijn. Verder is mee gegeven een onderhandeling partner te zijn van LNV maar zeker niet de schromen contacten in Brussel te leggen of dat uit de breiden.

Nu is ook de fase aangebroken dat diverse collectieven prominenter de naam BoerenNatuur in hun naam gaan uitdragen. Onze voorzitter heeft daar in oktober 2023 als aan gerefereerd dat ANC Westergo, BoerenNatuur in hun naam willen toevoegen. Inmiddels is het onderwerp in het ALV behandeld en in de beleidsraad om de naam aan te passen in BoerenNatuur Westergo. Dit zal in de nabije toekomst zijn beslag krijgen.

Dichtbij: Ontwikkelingen hoogwater ontheffingen
Deelnemers die hoogwater cq plasdras toepassen moeten sinds kort een vergunning hoog water hebben. De NVWA vraagt hierom bij hun controle. Als er geen document aanwezig is geeft dat een reden voor korting/boete.
Omdat wij geen overzicht hadden is er in 2022 een inventarisatie gestart. Het bestuur heeft hier een project van gemaakt om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen en zaken te regelen.  De aanpak was tweeledig voor de praktijk hebben we Eize van Ommen bereid gevonden om aanvragers bij te staan voor het verkrijgen van een document. Verder coördineer ik het een en ander op bestuurlijk niveau.
Nu ruim een jaar na dato kunnen we zeggen dat er veel werk is verzet. De inventarisatie is afgerond. Vervolgens zijn achterstallige aanvragen ingediend en we hebben kort geleden een overzicht afgerond wanneer de vergunningen vervallen. Waar moeten we mee rekening houden? Ik zeg nu wel een vergunning maar het is een ontheffing. Dit heeft als voordeel dat het qua tijd niet de volledige procedure hoeft te worden doorlopen. Verder is het nu zo dat deze ontheffingen als het ten behoeve van maatregelen voor de weidevogels betreft er geen leges voor hoeft worden betaalt. Dat is allemaal mooi maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Zo zijn er in het verleden gecombineerde ontheffingen verleend met meerdere boeren dat moet nu ontrafeld worden. Dit omdat de NVWA de individuele boer beoordeelt. Dat betekend veel werk voor ons en het Wetterskip Fryslân die de ontheffingen verleend. Verder heeft het Wetterskip capaciteit problemen om de aanvragen binnen een acceptabele periode af te geven. Wij; Eize en ik zijn regelmatig in overleg met het Wetterskip om het traject goed te stroomlijnen. Zo wordt op verzoek van het Wetterskip de vergunning naar Westergo gestuurd daarna moet dat naar de betreffende boer worden gezonden. De boer is feitelijk eigenaar dat betekend goede afstemming tussen Eize van Ommen de mozaïekbeheerder en de aanvrager. Verder moet de termijn van de ontheffing ook gestroomlijnd worden. Wij hebben het Wetterskip dan ook gevraagd om niet hun volledige bestand aan vergunning verleners deze ontheffing af te laten geven maar een kleine groep aan specialisten waarbij de lijntjes korter worden en problemen snellen kunnen worden opgelost. Jullie zien dat er hard gewerkt wordt.
Tip: Houd de volgende richtlijnen in de gaten :
– Geen vergunning maar een ontheffing.
-Meldt tbv vogelbeheer dan geen leges. 
-NVWA vraagt ontheffing aan de boer; zorg dat er een afschrift hoogwater ontheffing bij de documenten zit.
-Ondersteuner aanvragen is Fré Vellinga voor NK Baarderadeel en voor de andere ANV ‘s Eize van Ommen.
-Vragen of problemen altijd via de mozaïekbeheerder spelen.
Op deze manier hopen dat we hoogwater toepassing formeel goed hebben geregeld, wat goed is voor onze weidevogels en zeker voor de portemonnee om geen korting van de NVWA te krijgen.

Tot zover een kleine impressie waar een secretaris zich zoal mee bemoeid naast de verslagen en de agenda’s

Sybrig Kromkamp secretaris Westergo