Start Open Akkerpakketten

Op 23 maart vond in de kantine van firma Goodijk te Sexbierum een startbijeenkomst plaats voor Akkerfauna-pakketten. Bijna 20 belangstellenden waren bij de uitleg aanwezig.

Het beheer is gericht op kwetsbare vogels : de gele kwikstaart, de veldleeuwerik, geelgors en de patrijs.  Andere vogels en dieren zijn ook welkom, maar het beheer van het ‘Open akkerland’ gaat om het laten staan van zaden en zaadrijke planten voor de vogels.  In de zomer, als er akkerranden ingezaaid worden met bloemen, planten en gewassen die niet gemaaid of bespoten worden. Zo is er eten voor de doelsoorten.

Maar ook voor muizen, die weer aantrekkelijk zijn voor muizeneters, zoals bijvoorbeeld de grauwe kiekendief. Een ruige akkerrand is ook goed voor vogels om te beschermen tegen roofdieren.
Het beheer:

  • Vogelakkers  (pakket A16a) dienen ’s zomers en ’s winters als foerageergebied voor akkervogels in open akkergebieden. minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 31 december uit één van de volgende gewassen : granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladrammenas, gras of een combinatie van deze.
  • Ook worden er randen ingezaaid ( pakket A19a) met granen en kruiden. Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie van deze.
  • Het pakket (pakket A39b) bodemverbetering op bouwland richt zich op verbetering van de bodem door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of plantenresten.

Geert Faber heeft bij de boeren pakketten kunnen afspreken. Het zaad zal begin mei worden uitgeleverd.