Stimulerinsfonds Boerenlandvogels Fryslân 2023 

Bêste fûgelwachters, boeren en oare fûgelfreonen / Beste vogelwachters, boeren en andere vogelvrienden,

Het nieuwe Stimuleringsfonds Boerenlandvogels is open! Dit nieuwe fonds is de vervanging van een eerdere regeling, namelijk ‘de vliegende euro’s’.

Het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân geeft waarderingspremies uit aan boeren die een stapje verder gaan in boerenlandvogelbescherming dan vanuit de zorgplicht gezien strikt noodzakelijk is. Voorwaarde daarbij is dat op het perceel geen andere vorm van subsidie voor de boerenlandvogels, zoals ANLb,  wordt verkregen. Doel is om de waardering, die er bestaat voor agrariërs die de boerenlandvogels een warm hart toedragen, niet alleen uit te spreken, maar ook te uiten via een geldbedrag in de vorm van een waarderingspremie. Nazorgers, collectieven en anderen kunnen een veldsituatie bij een agrariër (zowel op gras- als op bouwland) voordragen voor een premie vanuit het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân. Aan de hand van een aantal vaste beoordelingscriteria beslist een jury, ondersteund door veldteams, vervolgens over de uitbetaling van deze zogenoemde waarderingspremies aan de voorgedragen agrariërs. De veldteams adviseren, in geval van afwijzing, over mogelijke verbeteringen van de situatie ter plekke, waardoor een voordracht in een volgend jaar mogelijk wel een waardering toegekend kan krijgen.

Het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân bestaat uit twee onderdelen, sporen genaamd. Het eerste spoor (spoor A) omvat percelen waarop uitstel van maaien, bemesten, ploegen, inzaaien of een andere bewerking gewenst is, omdat er op het moment van voordracht veel boerenlandvogels aanwezig zijn met legsels en/of gezinnen. Dit noemen we het last-minute spoor.
Het andere onderdeel (spoor B) omvat de Boerefûgellânpriis. Een jaarlijks uit te reiken prijs voor een agrariër die, op eigen kosten, een situatie op zijn percelen heeft gecreëerd waardoor veel boerenlandvogels erin slagen kuikens groot te brengen. Te denken valt aan een plasdras met daaromheen kruidenrijke percelen. Het gaat in ieder geval om een voorbeeld van aan de vogels aangepast boeren waar al succes geboekt is met uitgevlogen kuikens.

Bijgevoegd vinden jullie het Ynfoblêd met de belangrijkste informatie over het Stimuleringsfonds. Het totale projectplan is in te zien via het nieuwsbericht op de website van de BFVW: www.friesevogelwachten.nl

BELANGRIJK: Om een melding voor het last-minute spoor van het Stimuleringsfonds te kunnen doen, moet NIET de BFVW (algemeen of één van de medewerkers) gebeld worden, maar Harke Heida op 06-111 917 20!
Voordrachten voor spoor B, de Boerefûgellânpriis kunnen alleen per post/mail worden ingediend.

Mei freonlike groetnis,
Met vriendelijke groet,

De leden van de projectgroep van het Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân:

Jeroen de Vries, KBF
Henk Oud, KBF
Jan Teade Kooistra, LTO
Harke Heida, BFVW
Inge van der Zee, BFVW