Toeslag voor ruige mest beschikbaar in nazomer + Meldingsformulier

Meldingsformulier-Ruige-Mest-2022

Ruige stalmest heeft onder andere via het bevorderen van het bodemleven, een gunstig effect op de foerageermogelijkheden van weidevogels. Dat effect is het grootst als de ruige mest kort voor het broedseizoen wordt uitgereden. Het beschikbaar stellen van een vergoeding voor het uitrijden van ruige mest in februari en maart, krijgt daarom een hogere prioriteit dan wanneer dat in de nazomer wordt uitgereden. Voor dat laatste kon in de afgelopen jaren, vanwege het beperkt beschikbare budget, geen toeslag beschikbaar worden gesteld.

Dit jaar hebben wij een iets grotere reservering gedaan voor ruige mest en flexibel beheer en dat biedt nu de ruimte om ook een vergoeding beschikbaar te stellen voor de ruige mest die in de nazomer wordt uitgereden. Dit geldt dan, net als in het voorjaar, alleen op de graslandpercelen waar een rustperiode wordt toegepast en de toeslag kan per perceel maar één keer worden aangevraagd.