Uitnodiging Erfsessie: Meer natuurinclusieve melkveehouderij; lit sjen dat it kin!

Ecoregelingen en landbouwtransitie

Het komende decennium is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het decennium van herstel van ecosystemen én onze leefomgeving. Met haar grote areaal heeft de landbouw de unieke positie om hier zeer positief aan bij te dragen, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, waterkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) speelt hier op in met ecoregelingen. Boeren die mee gaan doen aan ecoregelingen kunnen de basisinkomenssteun aanvullen. Het verdienmodel van de landbouw is dan ook volop in beweging naar een model waarin primaire productie, maatschappelijke en ecosysteemdiensten samen het agrarische inkomen vormen. Tegelijkertijd is er nog veel onbekend. Wat is er al, wat werkt al, waar is vraag naar, wat levert het op, wat zijn barrières? Om duidelijkheid en perspectief te creëren, zet de Friese Milieu Federatie hier het komende jaar vol de schouders onder, samen met de boeren en de (keten)partners. Deze Erfsessie is de aftrap, meerdere initiatieven volgen in de komende maanden.

 

Uitnodiging Erfsessie: Meer natuurinclusieve melkveehouderij; lit sjen dat it kin!

 

In Fryslân wordt door boeren, ketenpartijen en de omgeving al hard gewerkt aan een duurzame en natuurinclusieve landbouw: een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend. De ambitie en eerste voorbeelden zijn er. Maar hoe realiseren we dit op veel meer boerenerven in Fryslân, op zo’n manier dat het ecologisch bijdraagt maar ook economisch haalbaar is? Daarvoor willen we graag met u in gesprek! U bent vrijdag 26 november welkom om te horen en mee te praten waar de kansen liggen en wat er voor nodig is om deze te verzilveren. In deze eerste Erfsessie richten we ons op de melkveehouderij.

 

JA, IK WIL MEEPRATEN

 

Nieuwe kansen

De natuur levert allerlei diensten aan de mens. Soms heel zichtbaar, zoals de productie van voedsel en hout. Vaak ook minder zichtbaar, zoals koolstofvastlegging, de zuivering van oppervlaktewater door een rietmoeras en de bestrijding van plagen in de landbouw met natuurlijke vijanden. Dit noemen we ecosysteemdiensten. In Nederland is in de afgelopen 20 jaar de vraag naar veel ecosysteemdiensten sneller toegenomen dan het aanbod. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij rekening wordt gehouden met natuur, milieu en landschap. Naast primaire producten levert dit ook andere producten en diensten (ecosysteemdiensten) op. Er ontstaan dus nieuwe kansen. Kansen die durf en creativiteit vergen maar ook perspectief voor de lange termijn bieden.

 

Erfsessie

De Erfsessie staat in het teken van informatie, inspiratie en heeft een interactief karakter. Samen verkennen we de kansen op het gebied van natuurinclusieve melkveehouderij en ecosysteemdiensten. We bepalen wat nodig is om hierin vervolgstappen te zetten zodat we de melkveehouderijen duurzaam doorgeven aan volgende generaties. Ecologie en economie gaan dan hand in hand. Dit doen we letterlijk op het erf, we zijn deze dag namelijk te gast bij Boer Bart in Rotstergaast. Naast melkveehouders zijn andere partijen aanwezig die een rol in de keten hebben. Denk aan: financiers, zuivelverwerkers, retail, horeca, provincie tot gemeenten en het waterschap: deze grote uitdaging is er één van ons allemaal, niet van boeren alleen.

 

Praat, denk en doe je mee? Meld je aan voor de Erfsessie ‘Natuurinclusieve melkveehouderij: Lit sjen dat it kin!’. Deelname is gratis. Aanmelden kan t/m uiterlijk 16 november.

 

AANMELDEN

 

Wanneer en waar

Vrijdag 26 november a.s. bij Boer Bart, Schoterweg 26 in Rotstergaast

 

Programma

09:15 uur: Inloop en ontvangst

09:45 uur: Welkom door FMF

10:00 uur: Sprekers

 

Klaas Fokkinga – Gedeputeerde Landbouw Provinsje Fryslân

‘Ambitie duurzame, natuurinclusieve landbouw in Fryslân biedt perspectief voor boeren’

 

Peter de Ruyter – landschapsarchitect

‘Toekomstperspectief Natuerlik Fryslân en de kansen voor landbouw’
Pieter van der Valk – Programmamanager circulariteit Wageningen Livestock Research/melkveehouder

‘De kansen voor de melkveehouderij m.b.t. overgangsgebieden en nutriëntenkringloop’

 

11:15 uur: Pauze

11:30 uur: Bartele Holtrop – Over Boer Bart en het erf op

12:00 uur: Lunch

12:30 uur: Parallelsessies – in samenwerking met Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân

Inventarisatie van kansen met ecosysteemdiensten en verdienmodellen en wat nodig is voor vervolg

14:00 uur: Plenaire terugkoppeling plus vaststellen vervolg

14:30 uur: Einde / voor liefhebbers nog even napraten

 

Let op: met betrekking tot COVID-19 worden de actuele maatregelen van de Rijksoverheid gevolgd.

 

Mocht u nog vragen hebben over de Erfsessie, dan kunt u contact opnemen met Rixt Dantuma, communicatie- en projectmedewerker bij de FMF.

 

E-mailadres: r.dantuma@fmf.frl
Telefoonnummer: 06-86875538

 

U bent van harte welkom!

Hans van der Werf,
Directeur FMF

 

 

 

 

 

Agora 6 8934 CJ Leeuwarden
058 – 76 00 760 • info@fmf.frl • www.fmf.frl