Update versoepelingen GLB 2024 en volgende jaren

Op Europees niveau eind mei een aantal versoepelingen in het GLB vastgesteld.  De minister heeft nu de kamer geïnformeerd hoe deze vereenvoudigingen in Nederland zullen worden doorgevoerd. Zie kamerbrief.

Belangrijkste wijzigingen
– GLMC6: minimale bodembedekking: de verplichte bodembedekking voor kleigrond gedurende 8 weken in de periode van 1 augustus tot 30 november komt vanaf 1 augustus 2024 te vervallen.
– GLMC8: niet-productief areaal: de verplichting tot het aanhouden van niet-productief areaal vervalt per 2025.
– GLMC9: ecologisch kwetsbaar blijvend grasland: er komt een uitzondering op het ploegverbod om beschadigd grasland te herstellen.

GLMC’s die NIET veranderen (ondanks dat daar door de Europese Commissie een mogelijkheid voor wordt geboden):
– GLMC5: het tegengaan van bodemerosie
– GLMC7: gewasrotatie

Deze wijzigingen gelden al per 2024, behalve dus die van GLMC8.
Door bovenstaande versoepelingen ontstaat er meer ruimte voor het ANLb.

Andere wijzigingen GLB
Naast bovenstaande vereenvoudigingen liggen er ook nog een aantal andere aanpassingen van het GLB voor bij het Ministerie van LNV, zoals op GLMC2 en de eco-regeling. Waar dit het ANLb raakt pleiten we als BoerenNatuur ervoor dat het de doelen van het ANLb niet frustreert.

(Bericht afkomstig van Boerennatuur)