Vacature nieuwe bestuurders

Het bestuur van het Collectief ANC Westergo is op zoek naar twee nieuwe bestuurders.
Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden willen wij het bestuur per 2024 uitbreiden van 3 naar 5 bestuurders.

Op onze website kunt u kennis nemen van de organisatie en haar werkgebied. Zowel de bestuurlijke opzet als de werkorganisatie worden toegelicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de Coöperatieve vereniging, stelt kaders voor de besteding van de ANLB-budgetten en zorgt voor een efficiënte werkorganisatie. Daarnaast functioneert een beleidsraad als adviesorgaan van het bestuur.
ANC Westergo is in 2015 opgericht door de 6 inliggende Agrarische Natuur Verenigingen.

Het agrarisch natuurbeheer is volop in beweging en staat voor een boeiende periode. Het ANLB krijgt een grotere rol in de landbouwtransitie, daarbij verstrekt door het nieuwe Gemeenschappelijke Europese Landbouw Beleid (GLB), waarin ook het “natuurinclusieve boeren” meer aandacht krijgt.

Heeft u vragen over de vacature dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Peet Sterkenburgh, tel. 06-51805830.

Algemeen
Het Bestuur van Collectief ANC Westergo is verantwoordelijk voor het algehele functioneren en aansturen van de organisatie. Dat vraagt om deskundige bestuurders met verschillende competenties.
De kerntaken van het bestuur zijn:

 • Het voeren van een bestendig beleid dat draagvlak heeft bij de ANV’s en de leden en de uitvoerders in het veld.
 • Het zorg dragen voor een correcte uitvoering van het ANLB en andere gecontracteerde uitvoeringstaken.
 • Het blijvend inspelen op de ontwikkelingen van het agrarisch natuurbeheer om de leden/deelnemers adequaat en zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 • Het inrichten, organiseren en aansturen van een professioneel functionerend werkapparaat, waarin samenwerking en het benutten van elkaars kwaliteiten maximaal worden benut.
 • Het actief leveren van inbreng bij BoerenNatuur Fryslan en BoerenNatuur, teneinde het agrarisch natuurbeheer in al haar facetten te versterken.
 • Het zijn van gesprekspartner met de gebiedspartijen

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen; voorzitter, secretaris en penningmeester. De statuten van Westergo geven aan dat het bestuur dient te bestaan uit minimaal 3 en maximaal 6 personen. De omzet van Westergo is plus minus 3,8 miljoen euro per jaar, we zijn hiermee één van de snelst groeiende collectieven van Friesland. Westergo onderhoudt verschillende contractuele relaties zoals tussen provincie en collectief, tussen collectief en ANV en tussen collectief en deelnemende boer/beheerder. Uitgaande van de taken en werkzaamheden die aan het collectief zijn gekoppeld, zijn op basis daarvan functiebeschrijvingen opgesteld. Deze vormen de basis onder het profiel van de bestuurders.

Competenties van de bestuurder
De competenties van de bestuurders van het collectief moeten aansluiten op de taken en verantwoordelijkheden. Iedere bestuurder heeft een directe verantwoordelijkheid voor een bepaald taakveld.

Naast competenties is het van groot belang dat het bestuurslid het vertrouwen van de achterban heeft, affiniteit heeft met agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) en plattelandsontwikkeling, hij/ zij in staat is het ANLB belang naar buiten toe uit te dragen, beschikt over een passend netwerk in het groene domein, voldoende tijd beschikbaar heeft om zich in te zetten voor het collectief en in staat is om bruggen te slaan tussen de verschillende partijen in de gebiedscoalitie. De bestuurder moet bovendien voldoende afstand kunnen nemen tot het privé belang van de individuele deelnemende boeren/beheerders en onafhankelijk van die belangen besluiten kunnen nemen, ook als dat besluiten zijn die weerstand kunnen oproepen.

Het collectief dient zorg te dragen voor een transparante besluitvorming. Dat vraagt om een goede communicatie met de ANV’s en met de deelnemers/beheerders.

ANC Westergo zoekt 2 bestuurders die het bestuur komen versterken. Wij zoeken daarom iemand die past bij volgend profiel:
Profiel

 • Belangstelling en passie voor het Agrarisch Natuur Beheer
 • HBO denk- en werkniveau
 • Bij voorkeur wonend in het werkgebied van het collectief
 • Beschikken over een netwerk in de regio in het groene domein
 • Kennis van landbouw, flora/fauna en/of landschap
 • Brede maatschappelijke kijk op de ontwikkeling van de landbouw en de natuur
 • Bestuurlijke ervaring en een teamplayer zijn met goede communicatieve vaardigheden
 • Proactieve houding en een oog voor mogelijkheden voor verbetering van de organisatie
 • Beschikbare tijd: ongeveer 1 á 2 dagdelen per week
 • Ervaring met representatie en leidinggevende kwaliteiten
 • Goede en kritische sparringpartner voor ANV bestuurders en personeel
 • Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie
 • Is op de hoogte van wat er speelt bij de leden

Het aandachtsgebied van Westergo is per 2023 flink uitgebreid. Akkerbouw, klimaat en water zijn extra leefgebieden die aandacht vragen. Daarnaast speelt ook de veenweideproblematiek in een deel van ons gebied. Kennis en affiniteit met akkerbouw en/ of veenweide heeft een pre.

Contact
Jouw sollicitatiebrief, voorzien van CV, stuur je voor 7 januari 2024 per mail naar info@ancwestergo.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peet Sterkenburgh, voorzitter ANC Westergo, 06-51805830.