Van de voorzitter

We zijn alweer aan de laatste volle week van april begonnen. De voorjaarsvakantie is alweer, van start, maar met gematigde weersvooruitzichten. Het weer is wel consistent weer met ieder dag buien en te koud.
Veel koeien lopen overdag al buiten op de hoger percelen en boeren zijn al aan het stalvoeren. De draagkracht van de grond is nog beperkt en de loop- en/of rijpaden hebben veel te verduren. Door de zachte winter is het gras niet uitgewinterd en vroeg van start gegaan, met name op de vroeg bemeste percelen. Dit kan door de vele regen ook meer kans op afspoeling veroorzaken. Maar het gras doet het er goed op.
Onze leden hebben beperkt kans gehad om de ruige mest op tijd uit te rijden.
Hier en daar is dit niet geslaagd dit voorjaar.

De “Greidefûgels” zijn weer druk in de weer met nesten maken, eieren leggen en broeden. We krijgen positieve signalen uit het veld over de aantallen. Ze kunnen met de zachte bodem goed voedsel zoeken en we zien, dat het grond-predatorenbeheer de afgelopen jaren ook meer vruchten afwerpt. Wel zien we, dat de vliegende predatoren nog steeds uitbreiden. Willen we succesvol Greidefûgel-beheer hebben, dan kunnen we er niet onderuit om in de Aanvalsplan Grutto-gebieden versterkt predatiebeheer uit te voeren. Provincie en Rijk dienen hierop actie te nemen.  Via het ANLb krijgen onze boeren in het Aanvalsplan Grutto vergoeding voor minder inkomsten. Zij integreren dit kwalitatieve slechtere voer in hun bedrijfssysteem. Tot een oppervlakte van 15% van de bedrijfsgrond lukt dit nog wel.
Daarboven gaat dit bij een normaal frysk molkféhâlderybedriuw te veel inkomen van de boer kosten. Dan moet het bedrijfssysteem veranderd worden en is een termijn-kontrakt van zes jaar veel te kort. 20 jaar is dan nodig met een veel hogere vergoeding.
Dit alles staat ook in Het Aanvalsplan Grutto, maar de overheden pakken (nog) niet door met de besluitvorming. Dit is zeker nodig en binnenkort ook, anders gaat het niet lukken groter aanééngesloten gebieden hieraan mee te laten doen en loopt het draagvlak sterk terug.

De realisering van het nieuwe GLB met haar onderliggende kaarten geeft veel aanpassingswerk bij de boeren en hun adviseurs. Overheid legt het werk wederom bij de boer neer. Hoezo lastenverlichting?
Keuzes voor ANLb zijn gemaakt en kunnen bij problemen nog aangepast worden. Onze medewerkers zijn bereikbaar en nu ook bezig met het gereedmaken en versturen van de contracten.
Keuzes moeten worden gemaakt: brons, zilver of soms goud. De punten verkregen met ANLb percelen tellen wel mee in die scores Overheid geeft nu een maand extra voor insturen GLB. Niet gelukte inspanningen voor de ingevulde eco-regelingen kunnen tot eind oktober nog worden ingetrokken. Een te ambitieus plan kan dus nog worden aangepast door welke oorzaak dan ook en geeft geen restricties.

Zoals gezegd een nieuw GLB-periode. Als Kollektivenberied Fryslân, KBF, hebben we dan ook een nieuw zesjarig contract met de BFVW, Bûn fan Fryske Fûgelwachten afgesloten voor de monitoring van onze “Greidefûgels”. De nazorgers van de BFVW zijn natuurlijk alweer in het veld voor de monitoring.
Zo ‘meieoar yn ’t spier foar de fûgels’ hopen we weer op een goed seizoen voor de weidevogels en natuurlijk voor onze leden. Zoals een jonge
fryske boerin vorig week in het landelijke televisieprogramma OP1 opmerkte: .’Ïk gean derfoar’.

Jullie voorzitter,

Peet Sterkenburgh