Van de voorzitter

De vogeltjes fluiten weer. Gelukkig laat het voorjaar zich weer zien.
De ‘greidefûgels’ zijn aan het nestelen en aan het broeden. De ‘skries’
komt wat later op gang. Ook zitten er nog ploegjes bij de plasdrassen.
Daarmee is de predatie ook weer begonnen. Door de natte winter zijn
de muizen verdwenen en richten o.a. de ‘murd’, hermelijn, wezeling
en kiekedief zich nu op de eieren en straks de kuikens van de weidevogels.
Het beeld in het veld is dan ook wisselend. Hier en daar wordt volop
gepredeerd en verderop valt het gelukkig weer mee.

De predatie is een sterk aandachtspunt voor ons als BoerenNatuur. Met
alleen ANLb op de percelen ben je er niet. Recent is uit Duits onderzoek van
Altenburg en Wymenga naar voren gekomen, dat bij optimaal weidevogel-
beheer de resultaten mager waren en dat deze sterk verhogen bij goed
predatiebeheer. Onze Overheden moeten zich dit ook realiseren en meer
ruimte zoeken voor dit beheer. Alleen uitbreiden van beheer zoals
Aanvalsplan Grutto zonder sterk predatiebeheer is zonde van de centen.
Binnenkort is dit weer onderwerp van gesprek met onze Gedeputeerde
De Vries en ook tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van BoerenNatuur wordt hier weer sterk de aandacht voor gevraagd. Hopelijk brengt dit aangehaald onderzoek eindelijk een doorbraak.

Ook vragen we om aandacht voor het contact boer en nazorger.
Nazorgers zetten o.a. de coördinaten van de nesten in het systeem en
volgen het broedseizoen tot en met de alarmtellingen Op basis van deze
stippen op de kaart kan succesvol beheer worden aangetoond Dus super
belangrijk. Het is de boer, die verantwoordelijk is voor het contact met
de nazorger. Dus zorg dat je contact zoekt en houdt!

Tot nu toe was het voorjaar nogal nat. De ruige mest is hier en daar om
de nattigheid niet uitgereden en moet dan wachten tot na het broedseizoen.
De mestcrisis is nu in alle hevigheid losgebroken. Veel redelijk extensieve bedrijven zien nu tegen een mestoverschot aan en zien geen mogelijkheid
om dit te plaatsen of af te voeren. Die ruimte is vorige jaren al door intensieve bedrijven ingenomen. Met name in onze graslandregio’s speelt dit volop.
Boeren verliezen hierdoor de motivatie bij de uitoefening van dit mooie beroep. We roepen onze overheid op om spoedig met oplossingen te komen.

Gelukkig heeft de uitbetaling van ANLb 2023 door RVO nog in februari jl. plaatsgevonden. Binnen een week zijn de verschuldigde bedragen
aan onze leden betaald. Hulde hiervoor aan onze organisatie!
Uitbreiding van ANLb zit er door de financiële perikelen bij de overheid vooreerst niet in en de ruimte, die we nog hadden, is nu begin 2024 door onze medewerkers allemaal in het veld geplaatst.
Wel lijkt het erop, dat er nog uitbreiding van Aanvalsplan Grutto mogelijk is.
Om welke bedragen dat voor onze gebieden gaat, is op dit moment nog niet
duidelijk.

Verder is het bestuur bezig met de implementatie van de nieuwe naam
BoerenNatuur Westergo en alles wat daar mee samenhangt. Hoe maken
we de boer en burger beter en makkelijker bekend met het werk van onze organisatie(s).
Hopende op een goed greidefûgelrissultaat dit jier!

Jimme foarsitter,

Peet Sterkenburgh