Verslag Algemene Leden Vergadering 13 januari 2022 om 20.00 uur via video zoom

Verslag Algemene Leden Vergadering 13 januari 2022 om 20.00 uur via video
zoom

-Aanwezige leden: 48
-Bestuur en medewerkers: Berend Santema, Gabe Schaaf, Sybe van der Schaar, Carolien
Damminga, en Aaltje de Boer en Sybrig Kromkamp (not.)

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze eerste ALV van 2022 waarbij de
maatregelen van corona ons noodzaakt dit overleg via video zoom te doen.
Voor het volledige voorwoord van Berend Santema wordt verwezen naar de bijlage
onderaan van dit verslag.
2. Verslag vorige vergaderingen 23 september 2021
Er zijn geen opmerkingen.
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Geen
4. Voorstel vergoeding bestuur en beleidsraad conform voor stel BoerenNatuur
Westergo volgt tot nu toe de vergoedingen advies van BoerenNatuur. In het ALV van
Boerennatuur is het voorstel aangenomen om de vergoeding voor bestuursleden na zes jaar
te verhogen van 35 euro per uur naar 40 euro per uur en 45 euro voor de voorzitter. Het
bestuur kan daar niet alleen over beslissen, dat moeten de leden doen. Het bestuur stelt
voor de vergoeding aan te passen conform het voorstel van Boeren Natuur, waarbij in
Nederland een gelijkwaardig tarief wordt uitgekeerd.
Met het voorstel wordt unaniem ingestemd.
5. Voorzitters vacature
Berend Santema heeft in 2021 aangegeven begin 2022 te willen stoppen als voorzitter.
Daarmee is er een procedure opgestart om deze vacature in te vullen. Het bestuur doet de
voordracht om de heer P. Sterkenburgh per direct te benoemen tot voorzitter van de
agrarische natuur coöperatie Westergo.
Er zijn enige vragen over de andere kandidaten. De selectie commissie kan niet ingaan op
deze vragen, vanwege de richtlijnen betreffende privecie-wetgeving. De kandidatuur van de
selectiecommissie en het bestuur is unaniem.
De heer Sterkenburgh stelt zich voor en geeft enige achtergrond informatie.
De vergadering heeft geen inhoudelijke vragen aan de heer Sterkenburgh.
De vergadering stemt unaniem in met de benoeming van de heer P. Sterkenburgh als
voorzitter van de agrarische natuur coöperatie Westergo
De scheidend voorzitter feliciteert de nieuwe voorzitter met deze benoeming wens wenst
hem veel sterkte en plezier toe.
6. Afscheid Berend Santema
Nu er nieuwe voorzitter is benoemd neem Berend het woord als scheidend voorzitter.
Zijn bijdrage is in de onderaan dit verslag te vinden.
Gabe, Sybe en Skelte richten nog een dankwoord aan de scheidend voorzitter.
7.Ontwikkeling ANLB in de toekomst( nieuwe periode) presentatie van Jetze Genee
Rode lijn is dat de basis van het ANLB blijft bestaan maar dat er meer elementen worden
toegevoegd zoals bio diversiteit, C02 reductie, projecten als het grutto plan.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Sybrig Kromkamp (not.)

 

Bijdrage Berend Santema:

Iepening

We stean oan it begjin fan in nij seisoen. Oer 4 wiken moatte de plasdrassen al wer ûnder wetter set wurde en dan is it al gau sa, dat wij ús
klear meitsje kinne om de greidefûgels in waarm wolkom te hjitten.
Foar it ANLB sit de earste periode fan seis jier der offisjeel op. 2022
wurdt it oergongsjier nei de twadde. Der moat noch gâns wat dúdliker
wurde oer hoe’t dat takom jier presys ynfold wurde kin. Want ANLB
en GLB reitsje elkoar en moatte goed op elkoar ôfstimd wurde. It
raamwurk is der, en aanst sil Jetze der noch wol wat mear oer fertelle.
Foar myself is it ek in bysûndere fergadering, want nei seis jier
bestjoerlike bemoeienis mei Westergo set ik der in punt achter. Der
wol ik aanst nog wol efkes wat mear oer sizze.
Foar no is de fergadering iepene.

Ofskied
Dan woe ik self noch wol efkes wat sizze. Doe’t ik yn 2016 frege
waard om sitting te nimmen yn de adfyscommisje Westergo mei
Trynke Elshof en Tine Bijstra, hie ik net betinken kinnen dat ik hjir
jûn op 13 jannewaris 2022 noch oan it wurd wêze soe.
Yn dy sin bin ik lyk as de measte minsken en tink net yn jierren
foarut. Der lies ik noch wol in aardich citaat oer: De meeste mensen
denken vaak langer na over wat ze met twee weken vakantie doen,
dan over wat ze met de rest van hun leven willen doen
Geandewei hat Westergo en it agrarysk natoerbehear mij mear en
mear yn de besnijing krigen. Safolle minsken dy’t harren ynsette foar
de greidefûgels en de natoer deromhinne. En ek al wiene de risseltaten
betiden om te gûlen dochs trochsette fanút it omtinken en de leafde
foar alles wat groeit en libbet.
Meielkoar oparbeidzje en elkoar stimulearje ha soargje foar de
fierdere ûntwikkeling fan it agrarysk natoerbehear. Fanút de oare
collectieven yn Fryslan is it us ek gund om it budget te fergrutsjen.
Fan 1.250.000,- nei 1.750.000. En foar dit jier komt der noch in heal
miljioen oerhinne foar it Grutto aanvalsplan. Ek it nije GLB set sterk
yn op natoerbehear yn de folle breedte. Utdaging genoch dus, mar ik
doar te sizzen dat Westergo der op ynspilet en der klear foar is.
Foar mysels fyn ik de tiid kommen om it stokje oer te dragen. De
ANLB cyclus fan seis stiet foar oanpassing en fernijing. Dat jildt ek
foar bestjoerlike trochstreaming. Net allegear tagelyk fansels, en ik
fûn myself wol as âldste as earste oan de beurt. Want de jierren telle
troch.
Ik sjoch werom op in moaie tiid en hoopje op in bytsje ôfstân noch
folop mei genietsjen te kinnen fan it natoerbehear yn’t fjild. En minder
achter it buro of de oerliztAFEL.
It giet jim allegear goed en we bliuwe elkoar hooplik noch faak tsjin te
kommen.
Yn it bestjoer ha ik ferline wike al ôfskied nommen en mocht ik in
prachtich presint ûntfange. In metalen skries dy’t al in moai plakje op
in peal yn é tún krigen hat. Moai yn it sicht as ik fanút de hûs it fjild
oersjoch.
En sa bliuwt it krewearjen fan Westergo foar mij tichtebij